VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1. Údaje o správcovi platformy WooCommerce na stránke www.podpor.somvychodnar.sk ďalej len „poskytovateľ“.
1.1 Poskytovateľom je občianske združenie VAFEC creative production o.z., so sídlom M. R. Štefánika 11, 082 22 Šarišské Michaľany, IČO: 50 753 606, (ďalej len „poskytovateľ“). Poskytovateľ prehlasuje, že uvedené produkty nie sú na predaj za účelom zárobkovej činnosti, ale výťažok z predaja je určený na rozvoj občianskeho združenia a projektu “Som Vychodňar”.
1.2 Adresa pre osobné odbery, reklamácie a vrátenie tovaru a iné: M. R. Štefánika 11, 082 22 Šarišské Michaľany.
1.3 Podporovateľom projektu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje poskytovateľa s úmyslom zabezpečenia predmetného tovaru za účelom podpory občianskeho združenia a projektu “Som Vychodňar”.
1.4 Používaním web stránky podpor.somvychodnar.sk a potvrdením objednávky dáva podporovateľ súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Cena tovaru
3.1 Poskytovateľ nie je platcom DPH.
3.2 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s platnou sadzbou DPH ( sme platcami DPH ).
3.3 V základnej cene tovaru je zahrnutá výrobná cena a vopred určený a uvedený presný výťažok, ktorý je určený na podporu občianskeho združenia a projektu “Som Vychodňar”. V objednávke je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si podporovateľ vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3. Objednávka tovaru
3.1 Tovar môže podporovateľ zabezpečiť nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na www.podpor.somvychodnar.sk,
b) zaslaním e-mailu s uvedením požadovaného tovaru na info@somvychodnar.sk
3.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Podporovateľ odoslaním objednávky poskytovateľovi potvrdzuje, že poskytovateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
3.3 Odoslaním objednávky sa podporovateľ zaväzuje prevziať objednaný tovar a uhradiť dohodnutú cenu.
3.4 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru podľa objednávky.
3.5 Zrušenie objednávky/zrušenie podpory je zo strany podporovateľa možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Podporovateľ môže objednávku, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí poskytovateľ podporovateľovi storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma odoslaná podporovateľom, poskytovateľ zašle peniaze späť na bankový účet podporovateľa, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
3.6 Poskytovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť dohodnutý tovar. V takomto prípade podporovateľovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým podporovateľ súhlasí. Poskytovateľ má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s podporovateľom (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).
3.7 Podporovateľ odoslaním objednávky poskytovateľovi potvrdzuje , že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Platobné a dodacie podmienky
4.1 Podporovateľ môže poslať financie na účet poskytovateľa pomocou platobnej brány Stripe alebo vo výnimočných prípadoch aj prevodom na účet.
4.2 Platba je možná v mene EUR, CZK a ďalšie….
4.3 Tovar štandardne posielame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle poskytovateľ len po dohode s podporovateľom. Cena za dopravu mimo územia SR bude podporovateľovi oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.
4.4 Dodacia lehota na tovar v ponuke poskytovateľa je vo väčšine prípadov do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 30 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude poskytovateľ podporovateľa informovať pri potvrdení objednávky telefonicky/emailom. Ak podporovateľovi nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť zrušiť svoju podporu.
4.5 O odoslaní/expedovaní tovaru bude poskytovateľ informovať podporovateľa e-mailom.
4.6 Poskytovateľ zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenkej republiky spôsobom, ktorý si podporovateľ vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) Slovenskou poštou.
b) osobný odber – po dohode s predávajúcim
4.7 Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná:
a) dodanie Slovenskou poštou na dobierku pri objednávke tovaru do 200 € je 3,60 €
b) dodanie Slovenskou poštou na dobierku pri objednávke tovaru nad 200 € je zdarma
c) osobné prevzatie v mieste pre osobné odbery predávajúceho je bez poplatku
4.8 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky podporovateľa. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
4.9 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Podporovateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Poskytovateľ aj podporovateľ sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.
4.10 Za tovar zodpovedá poskytovateľ až po jeho prevzatie podporovateľom. Tovar sa považuje za prevzatý podporovateľom okamihom, keď podporovateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané podporovateľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
4.11 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že poskytovateľov dodávateľ bude mať nedostatok tovaru skladom a tak objednaný tovar môže podporovateľovi dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí podporovateľ ako za jeden balík.

5. Reklamácie a záručné podmienky
5.1 Vybavovanie reklamácií sa rieši kontaktovaním poskytovateľa e-mailom na info@somvychodnar.sk.
5.2 Záručná doba sa rieši individuálne, pretože sa nejedná o predaj tovaru ale o podporu občianskeho združenia a projektu “Som Vychodňar”.

Tieto všeobecné podmienky sú platné od 1.2. 2022.